Tag Archives: Seijun Suzuki

Wind-of-Youth Group Crosses the Mountain Pass, The (1961) Review

Director: Seijun Suzuki Producer: Takeo Yanagawa Cast: Koji Wada, Mayumi Shimizu, Shin Morikawa, Arihiro Fujimura, Nobuo Kaneko, Kotoe Hatsui Running Time: 85 min. By Kyle Warner Charming and sweet aren’t phrases I’d usually use to describe a Seijun Suzuki film, but The … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , | 1 Comment

Boy Who Came Back, The (1958) Review

Director: Seijun Suzuki Cast: Sachiko Hidari, Akira Kobayashi, Ruriko Asaoka, Toru Abe, Makiko Aoi, Akemi Ebata, Shoki Fukae, Ayako Fukuda, Akinori Hanamura, Ikuhiro Hashiguchi,Eiko Higashitani, Kaoru Higuchi, Akira Hisamatsu, Kyoko Hori Running Time: 99 min. By Kyle Warner Famed director Seijun … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , , | 2 Comments

Voice Without a Shadow (1958) Review

Director: Seijun Suzuki Producer: Kaneo Iwai Cast: Hideaki Nitani, Yoko Minamida, Jo Shishido, Shinsuke Ashida, Kotoe Hatsui, Taketoshi Naito, Keisuke Noro, Toshio Takahara, Kaku Takashina, Kenjiro Uemura Runnning Time: 92 min. By Kyle Warner In the old days, a film … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , , , | Leave a comment

Tokyo Drifter (1966) Review

Director: Seijun Suzuki Writer: Yasunori Kawauchi Producer: Tetsuro Nakagawa Cast: Tetsuya Watari, Chieko Matsubara, Hideaki Nitani, Tamio Kawaji, Tsuyoshi Yoshida, Ryuji Kita Running Time: 83 min. By Kyle Warner Most film buffs probably know the story of how director Seijun … Continue reading

Posted in Japanese, News, Reviews | Tagged | 3 Comments

Branded to Kill (1967) Review

Director: Seijun Suzuki Writer: Hachiro Guryu Producer: Kaneo Iwai, Takiko Mizunoe Cast: Jo Shishido, Mari Annu, Mariko Ogawa, Koji Nambara, Isao Tamagawa, Hiroshi Minami Running Time: 91 min. By Milkcan I must say I am very glad to have seen … Continue reading

Posted in Japanese, Reviews | Tagged , | Leave a comment